Articles

Home Articles സമ്പൂർണ്ണദിവസഫലം ഡിസംബർ 09, തിങ്കൾ

സമ്പൂർണ്ണദിവസഫലം ഡിസംബർ 09, തിങ്കൾ

കലിദിനം 1870360 കൊല്ലവർഷം 1195 വൃശ്ചികം 23 (൧൧൯൫ വൃശ്ചികം ൧൩)

ശകവർഷം 1941 മാർഗ്ഗശീർഷം 18 തമിഴ് വർഷം വികാരി കാർത്തിക 23

ഗണിതസ്ഥലമായ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കൃത്യമായ ഉദയം 06.28 അസ്തമയം 06.04

ആദിത്യൻ  തൃക്കേട്ടയിൽ (തൃക്കേട്ടഞാറ്റുവേല ) , ചൊവ്വ ചോതിയിൽ, ബുധൻ അനിഴത്തിൽ  , വ്യാഴം മൂലത്തിൽ , ശുക്രൻ പൂരാടത്തിൽ , ശനി പൂരാടത്തിൽ , രാഹു തിരുവാതിരയിൽ  കേതു, പൂരാടത്തിൽ

ഇന്നത്തെ കൃത്യമായ രാഹുകാലം 07.55 am to 09.22 am  (യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മാത്രം വർജ്ജ്യം) 

ഗുളികകാലം  01.43 pm tp 03.10 pm   (എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കും വർജ്ജ്യം)

യമഗണ്ഡകാലം 10.49 am to 12.16 pm   (ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കു വർജ്ജ്യം)

രാത്രി പുലരുന്ന 05.00  വരെ ഭരണി  ഒപ്പം പകൽ 0953  വരെ ശുക്ല പക്ഷ ദ്വാദശി .തുടർന്ന് ത്രയോദശി . 

മാസത്തിലെ ഭരണി , ശുക്ല പക്ഷ ത്രയോദശി  ശ്രാദ്ധം ഭരണി  പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ് .

മംഗള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല .സൽസന്താന യോഗമുള്ള ദിവസമല്ല . 

 അനിഴം , തൃക്കേട്ട , രേവതി , പൂരുരുട്ടാതി , അവിട്ടം    നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസദോഷ ശാന്തിക്ക് പരാശക്തിയെ ഭജിക്കുക. ഒരു ദേവീ സ്തുതി ചേർക്കുന്നു .

കാലത്ത് കുളി കഴിഞ്ഞു ഭക്തിയോടെ ദേവിയെ സ്തുതിക്കുക . ഒരു സ്തുതി ചേർക്കുന്നു :

പ്രാത:നമാമി ലളിതാ ചരണാരവിന്ദം

ഭക്തേഷ്ട ദാന നിരതം ഭവ സിന്ധു പോതം

പദ്മാസനാദിസുരനായക പൂജനീയം

പദ്മാങ്കുശാധ്വജ സുദര്‍ശന ലാഞ്ചനാഢ്യം

ദിവസത്തിനു  ചേർന്ന ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം:  വടക്കു കിഴക്കു ദിക്കിലേക്ക് തിരിയിട്ട്  ഒരു നാഴിക വിളക്കു കത്തിക്കുക.

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം വെളുപ്പ്ക്രീം,    പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല

ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച .   ജനനസമയത്ത് ചന്ദ്രന്   നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബ്ബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   ചന്ദ്രന്റെ  ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , മാതൃ  ദോഷമുള്ളവർ , കടുത്ത മദ്യ പാനികൾ  ,  ദീർഘ കാല ഔഷധ സേവ ആവശ്യ മായി വന്നവർ  കർ ക്കിടകം, മീനം , വൃശ്ചികം  ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ  ഇവർക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ചന്ദ്രന്റെ    പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ചന്ദ്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

രോഹിണീശ സുധാ മൂർത്തി

സുധാധാത്ര: സുധാശനഃ

വിഷമസ്ഥാന സംഭൂതാം

പീഢാം ഹരതു മേ വിധു :

ഇന്ന് പിറന്നാൾ വരുന്നത് പൊതുവെ ഗുണകരമാണ്. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുക , അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല വിവാഹ ബന്ധം ലഭിക്കുക, ജീവിത പുരോഗതി കൈവരിക്കുക എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം .ഗുണ വർദ്ധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി പാർവതീ ദേവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊതുവെയും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക . കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലത്തേയ്ക്കു  പക്കപ്പുറന്നാൾ തോറും ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാദുർഗ്ഗാ മന്ത്രത്താൽ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുന്നത് ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുവാൻ അത്യുത്തമമാണ് .

Enquire Now